Tilasuunnittelu

Tarjoamme edistyksellistä tilankäyttösuunnittelua monipuolisiin hankkeisiin kiinteistöjen omistajille ja kehittäjille. 

Luomme uusia tiloja sekä käyt­tö­tar­koi­tuksia ja autamme löy­tämään eri­laisten uudis­ra­kennus- ja muu­tos­koh­teiden täyden poten­ti­aalin. Teemme tila­suun­nit­telua etu­päässä toi­misto- ja lii­ke­ra­ken­nuksiin pää­kau­pun­ki­seu­dulla ja muualla Suo­messa. Suun­nit­te­lemme tilat asiak­kaamme lii­ke­toi­minnan ja tilojen käyt­täjien kan­nalta tuot­ta­viksi, viih­tyi­siksi ympäristöiksi. 

Houkuttelevampia tiloja 

Liike- ja toi­mis­to­ra­ken­nusten pitkä elin­kaari edel­lyttää raken­nusten muun­to­jous­ta­vuutta. Suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­demme avulla voitte lisätä raken­nusten arvoa tuo­malla esille kiin­teistön muun­nel­ta­vuutta eri­laisiin käyt­tö­tar­koi­tuksiin. Hyvällä suun­nit­te­lulla voidaan mer­kit­tä­västi tehostaa  tilan käyttöä. 

Tilasuunnittelulla tehokkuutta vuokraukseen

Suun­nit­te­li­joil­lamme on vankka kokemus muun­to­jous­tavien toi­mi­ti­lojen suun­nit­te­lusta. Huo­mioimme suun­nit­te­lussa myös raken­nus­tek­niset mah­dol­li­suudet tilan­käy­tölle ja esi­mer­kiksi jaet­ta­vuu­delle. Suun­ni­tel­miemme ja visua­li­soin­tiemme avulla tilojen vuo­kraus on tehokkaampaa. 

Tukea vuokralaisneuvotteluihin

Autamme mää­rit­te­lemään tilojen reu­naehdot ja laa­timaan mate­ri­aalit, tila­lay­outit, laa­tu­ta­so­ku­vaukset sekä tar­vit­taessa raken­nus­ta­pa­se­los­tukset tilojen vuo­krausta varten. Osal­lis­tumme mie­lel­lämme myös vuo­kra­lais­neu­vot­te­luihin, jolloin käyt­täjän toiveet voidaan ottaa huo­mioon suun­nit­te­lussa. Muu­tos­suun­ni­telmien lisäksi voimme valvoa työn toteu­tusta tilojen val­mis­tu­miseen asti. 

Heräsikö kysyttävää?