Perinteistä suunnittelua nykyteknologialla

Ota yhteyt­tä

ARKCons Oy – innovatiivista sekä luotettavaa arkkitehti- ja pääsuunnittelua

ARKCons Oy on ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­luun ja pää­suun­nit­te­luun eri­kois­tu­nut ark­ki­teh­ti­toi­mis­to. Tar­joam­me ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lun ja pää­suun­nit­te­lun pal­ve­lut ammat­ti­tai­dol­la niin kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen kuin uudis­ra­ken­ta­mi­sen raken­nus- ja kehi­tys­hank­kei­siin. 
ARKCon­sin vah­vuus  on moni­puo­li­nen koke­mus ja asia­kas­läh­töi­syys. Olem­me kuun­te­le­va ja inno­va­tii­vi­nen kump­pa­ni kai­ken kokoi­siin pro­jek­tei­hin, jois­sa tar­vi­taan asian­tun­te­vaa ark­ki­teh­ti­pal­ve­lua. ARKCons Oy on eri­kois­tu­nut eri­lai­siin lii­ke-, toi­mis­to- ja toi­mi­ti­loi­hin, mui­hin jul­ki­siin tiloi­hin sekä hoi­va­kiin­teis­töi­hin ja asuinrakennuksiin.

Suunnittelua vuosien kokemuksella

ARKCons Oy:llä on pit­kät perin­teet ark­ki­teh­ti- ja pää­suun­nit­te­lus­sa. Vuon­na 2012 perus­tet­tiin ark­ki­teh­ti­toi­mis­to nimel­lä ARKCons Oy, joka fuusioi­tui 2014 ja myy­tiin vuon­na 2016. Kol­me vuot­ta myö­hem­min, vuon­na 2019 ARKCons Oy herä­si uudel­leen eloon, kun aiem­min yri­tyk­ses­sä osak­kaa­na toi­mi­nut Johan­na Flitt­ner aloit­ti yri­tys­toi­min­nan ja perus­ti saman­ni­mi­sen ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton. ARKCons Oy pal­ve­lee sekä uusia että van­ho­ja asiak­kai­ta uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen raken­nus- ja kehityshankkeissa.

Asiakaslähtöistä suunnittelua

ARKCons Oy on moni­puo­li­nen ja inno­va­tii­vi­nen suun­nit­te­lu­toi­mis­to, joka tar­jo­aa moder­nin tek­no­lo­gian avul­la toteu­tet­tua perin­teis­tä ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lua. Ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton mis­sio­na on luo­da toi­min­nal­li­ses­ti ja esteet­ti­ses­ti kes­tä­vää ja muun­to­jous­ta­vaa ark­ki­teh­tuu­ria. ARKCons Oy:n tär­keim­piä arvo­ja ovat kor­kea­ta­soi­nen suun­nit­te­lu ja asia­kas­läh­töi­syys. Jot­ta voi­tai­siin saa­vut­taa paras mah­dol­li­nen ja kaik­kia osa­puo­lia miel­lyt­tä­vä lop­pu­tu­los, on tär­ke­ää teh­dä kiin­teäs­ti yhteis­työ­tä tilaa­jan ja käyt­tä­jän kans­sa sekä huo­leh­tia sii­tä että yhteis­työ myös eri­kois­suun­nit­te­li­joi­den ja raken­ta­jien kans­sa koko raken­nus­pro­ses­sin ajan on tois­ta arvos­ta­va ja kun­nioit­ta­va. Pie­nen ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton etu­na on, että vuo­ro­vai­ku­tus tilaa­jan ja ark­ki­teh­din välil­lä sujuu mut­kat­to­mas­ti, ilman tur­hia välikäsiä.

Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä

ARKKITEHTISUUNNITTELU

ARKCons Oy toteut­taa inno­va­tii­vis­ta ja kus­tan­nus­tie­tois­ta ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lua moni­puo­li­siin uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen koh­tei­siin. Suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na ovat aina asiak­kaat ja koh­tei­den käyttötarpeet.

PÄÄSUUNNITTELU

ARKCons Oy val­voo suun­nit­te­lun laa­tua alus­ta lop­puun asti läpi koko raken­nus­pro­jek­tin. Pää­suun­nit­te­li­ja­na vas­taan kaik­kien suun­nit­te­lu­rat­kai­sui­den koor­di­noin­nis­ta ja yhteen­so­pi­vuu­des­ta, viran­omai­s­asiois­ta, suun­nit­te­lun ohjauk­ses­ta ja ete­ne­mi­ses­tä sekä raken­ta­mi­sen laa­dus­ta koko raken­nus­hank­keen ajan.