Kokonaisvaltaista suunnittelua

Valitse pätevä ja innovatiivinen suunnittelutoimisto uudis- tai korjausrakennushankkeeseesi

Tar­joamme ark­ki­teh­ti­suun­nit­telua ja pää­suun­nit­telua toi­mi­ti­loihin, jul­kisiin tiloihin sekä hoi­va­kiin­teis­töihin ja asuin­ra­ken­nuksiin. Suun­nit­te­lemme esteet­ti­sesti ja toi­min­nal­li­sesti kes­täviä raken­nuksia ja tiloja sekä vas­taamme mie­lel­lämme koko pro­ses­sista aina alus­ta­vasta han­ke­suun­nit­te­lusta ja lupa-asioista kohteen val­mis­tu­miseen asti.

Haluamme toimia vas­tuul­lisena suun­nit­te­lu­toi­mistona ja kehi­tämme suun­nit­te­lu­rat­kai­su­jamme jat­ku­vasti ympä­ristö huomioiden.

Tehdään yhdessä visiois­tanne totta.

Etsimme uutta työntekijää!

#arkcons #arc­hi­tecture #design #arch­daily #inte­rior­design #inte­rio­rarc­hitect #desig­noffice #office #sisus­tus­suun­nittelu #ark­ki­teh­tuuri #sisus­tus­ma­te­ri­aalit #sisus­tusark­ki­tehti #inte­rior­ma­te­rials

Tutustu palveluihimme

Miksi valita ARKCons?

Kokonaisvaltainen

Laaja-alaisen suun­nit­te­lu­ko­ke­muk­semme ja asian­tun­tevan tii­mimme ansiosta tuomme hank­kee­seenne moni­puo­lista osaa­mista. Tar­joamme koko­nais­suun­nit­telua aina raken­nus­tek­ni­sestä suun­nit­te­lusta ja viran­omais­me­net­te­lyistä tila­suun­nit­teluun ja visua­li­sointiin. Kaikki suun­nittelu toteu­tetaan talo- ja raken­nus­tek­niikka huomioiden. 

Tehokas

Pro­jekti etenee suju­vammin ja vai­vat­to­mammin, kun saat kaikki suun­nit­te­lu­pal­velut samasta toi­mis­tosta. Tiedon kulku on teho­kasta ja yhteistyö hankkeen eri osa­puolten välillä mut­ka­tonta. Tavoitteet saa­vu­tetaan aika­tau­lusta ja bud­je­tista kiinni pitäen. 

Asiakaslähtöinen

Suun­nit­te­lu­pro­ses­siamme ohjaa asia­kas­läh­töisyys, kyky kuun­nella asia­kasta sekä korkea laatu. Pitkä kokemus ja tuoreet näke­mykset aut­tavat meitä muo­vaamaan asiak­kai­demme visiot kon­kreet­ti­siksi suun­ni­tel­miksi ja kes­tä­viksi, eheiksi muun­to­jous­ta­viksi kokonaisuuksiksi. 

Tutustu kohteisiimme

Arkkitehti- ja pääsuunnittelua vuodesta 2012

ARKCons on alun perin jo vuonna 2012 perus­tettu ark­ki­teh­ti­toi­misto, jolla on pitkät perinteet ark­ki­tehti- ja pääsuunnittelussa.

Yri­tyksen fuusioi­tu­misen ja myynnin jälkeen ARKCons heräsi uudelleen eloon vuoden 2019 alussa, kun aiemmin osak­kaana toi­minut ark­ki­tehti Johanna Flittner perusti saman­ni­misen suunnittelutoimiston.

Tänä päivänä ARKCons toteuttaa asiak­kai­densa visioita asian­tun­tevan, viis­hen­kisen tiimin voimin. Suun­nit­te­lemme into­hi­moi­sesti ja vas­tuul­li­sesti toi­mivia, kau­niita ja kes­täviä tiloja sekä rakennuksia.

2022 ARKCons perusti kes­tävän raken­ta­misen osaston, joka toimii nimellä Greencons.