Referenssit

Tutustu suunnittelemiimme kohteisiin.

Koko­simme tähän muu­taman menes­tyk­sekkään hankkeen. 

Haluatko nähdä lisää referenssejämme?

Suun­nit­te­li­jamme ovat toteut­taneet moni­puo­li­sesti eri­laisia jul­kisia toi­mis­to­ra­ken­nuksia, lii­ke­tiloja, hoi­va­kiin­teistöjä ja asuin­ra­ken­nuksia sekä eri­laisia toi­mis­to­ti­lojen muutoksia.

Vuosien saa­tossa olemme vas­tanneet useiden hank­keiden koko­nais­val­tai­sesta läpi­vien­nistä aina tontin han­kin­nasta raken­nuksen val­mis­tu­miseen saakka. Ark­ki­teh­ti­suun­nit­telun ja pää­suun­nit­telun lisäksi olemme toteut­taneet asiak­kail­lemme myös kon­septi- sekä sisustus- ja vuokraussuunnittelua.

Toi­mi­tamme mie­lel­lämme pyyn­nöstä myös hen­ki­lö­koh­taisia refe­rens­se­jämme, mikäli haluat tutustua muihin aiemmin suun­nit­te­le­miimme kohteisiin.

Tehdään yhdessä visioistasi totta