Visualisointi 

Toteutamme korkealaatuista 3D-visualisointia suunnittelukohteisiimme

Havain­nol­lis­tamme suun­ni­tel­miamme 3D-visua­li­soin­neilla, joiden avulla on helppo nähdä, miltä kohde tulisi näyt­tämään val­miina. Tar­vit­taessa teemme myös edus­tavan mark­ki­noin­tiai­neiston kohteesta. 

Suunnitelmien havainnollistaminen 3D-visualisoinnilla 

3D-visua­li­soinnit kiin­teis­töjen sisä- ja ulko­puo­lelta aut­tavat hah­mot­tamaan rakennus- ja muu­tos­koh­teita jo suun­nit­te­lu­vai­heessa. 3D-visua­li­soinnit herät­tävät suun­ni­telman henkiin ja aut­tavat kon­kre­ti­soimaan suun­nit­telun lop­pu­tu­losta asiakkaalle. 

Visualisoinnit arkkitehtisuunnittelusta markkinointiin 

Mal­lin­nuksia voidaan toteuttaa mistä tahansa tiloista, kiin­teis­töistä, muu­tos­koh­teista tai laa­jem­mista alueista. Visua­li­sointeja voidaan hyö­dyntää yhtä hyvin hanke- tai kon­sep­ti­suun­nit­telun havain­nol­lis­ta­miseen kuin markkinointitarkoituksiinkin. 

Visualisoinnit kiinteistöjen omistajille

Visua­li­sointi tarjoaa työ­kaluja myös esi­mer­kiksi ammat­ti­mai­sille kiin­teis­tö­no­mis­ta­jille ja kiin­teis­tö­ke­hit­tä­jille. Vai­kut­tavat 3D-visua­li­soinnit aut­tavat kohteen vuo­krauk­sessa, kun kohteen tila­rat­kaisuja ja mah­dol­li­suuksia voidaan havain­nol­listaa myös vuokralaisille. 

Heräsikö kysyttävää?