Sisustussuunnittelu

Suunnittelemme ja sisustamme inspiroivia, funktionaalisia toimitiloja  sekä julkisia tiloja.

Luomme viih­tyisiä toi­mi­tiloja, jotka paran­tavat sekä työn­tekijä- että asia­kas­ko­ke­musta ja tukevat yri­tyksen lii­ke­toi­mintaa. Toteu­tamme taso­kasta sisus­tus­suun­nit­telua muun muassa toi­mis­toihin ja myy­mä­löihin pää­kau­pun­ki­seu­dulla sekä muualla Suomessa. 

Työhyvinvointia ja yrityskuvaa tukevat toimitilat

Viih­tyisät, brändin mukaiset toi­mi­tilat vah­vis­tavat posi­tii­vista yri­tys­kuvaa asiak­kaissa ja sidos­ryh­missä sekä tar­joavat innoit­tavan ja toi­mivan työym­pä­ristön työn­te­ki­jöille. Me ARKCon­silla suun­nit­te­lemme visu­aa­li­sesti näyt­täviä ja ennen kaikkea funk­tio­naa­lisia tiloja asiak­kail­lemme. Tavoit­tee­namme on suun­ni­tella puitteet, jotka tar­joavat parhaat mah­dol­liset edel­ly­tykset yri­tyksen toiminnalle.

Suunnittelun lähtökohtana käyttäjien tarpeet ja yrityksen tavoitteet

Läh­tö­kohtana toi­mi­ti­lojen sisus­tus­suun­nit­te­lussa ovat aina yri­tyksen brändi ja tavoitteet sekä tilojen käyt­täjät, olipa kyseessä kokonaan uudet toi­mi­tilat tai van­hojen toi­mi­ti­lojen muutos nyky­hetken ja tule­vai­suuden tar­peita paremmin vas­taa­viksi. Me tar­joamme uusia ideoita ja vas­taamme miel­lämme toi­mi­ti­lojen koko­nais­val­tai­sesta suun­nit­te­lusta niin tilan­käytön, valais­tuksen, työ­er­go­nomian kuin värien, kalus­tuksen ja akus­tiikan osalta. 

Heräsikö kysyttävää?