Arkkitehtisuunnittelu ja pääsuunnittelu

Tarjoamme asiakaslähtöistä ja vastuullista arkkitehti- ja pääsuunnittelua.

Toteu­tamme koko­nais­val­taista ark­ki­tehti- ja pää­suun­nit­telua kor­jaus­ra­ken­ta­misen ja uudis­ra­ken­ta­misen rakennus- ja kehi­tys­hank­keisiin. Autamme löy­tämään parhaat rat­kaisut asiakkaan toi­veiden ja kohteen ainut­laa­tuisten vaa­ti­musten mukaan. Asiak­kai­tamme ovat muun muassa yri­tykset, ammat­ti­maiset kiin­teis­tö­no­mis­tajat, kiin­teis­tö­si­joit­tajat ja raken­tajat pää­kau­pun­ki­seu­dulla sekä muualla Suo­messa. Yri­tys­toi­min­tamme tarjoaa pal­veluja myös Baltian maihin ja muualle Eurooppaan.

Luovia ja kestäviä ratkaisuja

Läh­tö­kohtana ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­samme on yhdistää asiak­kai­demme toiveet ja kohteen vaa­ti­mukset toi­min­nal­li­sesti ja esteet­ti­sesti kes­tä­väksi koko­nai­suu­deksi, raken­nus­tek­niset sekä talo­tek­niset reu­naehdot huo­mioiden. Tavoit­tee­namme on luoda asiak­kail­lemme inno­va­tii­visia, tur­val­lisia ja ajat­tomia elin- ja työs­kentely-ympä­ristöjä, kes­tävää kehi­tystä unohtamatta. 

Monialaista suunnitteluosaamista

Koke­neiden suun­nit­te­li­joi­demme ja moni­puo­lisen rakennus- ja suun­nit­te­lualan tun­te­muk­semme ansiosta pys­tymme vas­taamaan kai­kista raken­nus­pro­jektin edel­lyt­tä­mistä suun­nit­te­lu­vai­heista aina tar­ve­sel­vi­tyk­sestä ja raken­nus­tek­ni­sestä suun­nit­te­lusta käyt­töön­ottoon asti.

Vastuullista pääsuunnittelua

Toi­mimme mie­lel­lämme myös koh­teemme pää­suun­nit­te­lijana ja asiak­kaamme kump­panina hankkeen alusta loppuun saakka. Pidämme langat tiu­kasti käsis­sämme ja huo­leh­dimme raken­nus­hankkeen suun­nit­telun eri osa-alueiden koor­di­noin­nista, yhteen­so­pi­vuu­desta ja laa­dusta sekä raken­nus­lu­paeh­tojen täyttymisestä. 

Kokonaisvaltaista palvelua

Koko­nais­val­tainen toi­min­ta­mal­limme ja kat­tavat suun­nit­te­lu­pal­ve­lumme takaavat suju­vamman ja tehok­kaamman projektin. 

Kaikki asiointi hoituu saman toi­miston kautta, kus­tan­nukset pysyvät mal­til­lisina ja suun­nittelu aikataulussa.

Heräsikö kysyttävää?