Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Asiakaslähtöistä arkkitehtisuunnittelua

Ark­ki­teh­ti­pal­ve­lut kat­ta­vat kaik­ki raken­nus­hank­keen suun­nit­te­lu­vai­heet, aina tar­ve­sel­vi­tyk­ses­tä raken­nuk­sen käyt­töön­ot­toon ja val­mis­tu­mi­sen jäl­kei­siin muu­tok­siin asti.

Vas­taan raken­nus­pro­jek­tin aika­na joko kai­kis­ta hank­keen osa-alueis­ta tai tilaa­jan toi­vei­den mukaan jos­ta­kin yksit­täi­ses­tä suun­nit­te­lu­vai­hees­ta. Kaik­ki suun­nit­te­lu­pal­ve­lut rää­tä­löi­dään aina asia­kas­koh­tai­set tar­peet huomioiden.

Arkkitehtisuunnittelua uudis- ja korjausrakentamiseen

Avai­na­se­mas­sa suun­nit­te­lus­sa­ni ovat perin­tei­nen ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lu, inno­va­tii­vi­nen sekä hen­ki­lö­koh­tai­nen ote ja moder­ni tek­no­lo­gia. Paras mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los saa­vu­te­taan yhdis­tä­mäl­lä asiak­kaan toi­veet kor­kea­ta­soi­seen arkkitehtuuriin.

Suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na ovat aina tilo­jen käyt­tä­jät sekä koh­teen muun­to­jous­ta­vuus. Onnis­tu­nut lop­pu­tu­los tilo­jen muu­tok­ses­sa, käy­tön tehos­tuk­ses­sa, laa­jen­nuk­ses­sa tai lii­ke­ti­lan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­ses­sa saa­vu­te­taan osal­lis­ta­van suun­nit­te­lun avulla.

Perin­teis­tä ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lua uudis- ja kor­jaus­ra­ken­nus­koh­tei­siin - Ota yhteyttä 

Pääsuunnittelu

ARKCons Oy tar­jo­aa ammat­ti­tai­tois­ta ja vas­tuul­lis­ta pää­suun­nit­te­lua. Moni­puo­li­sen raken­ta­mi­seen ja suun­nit­te­luun liit­ty­vän koke­muk­se­ni ansios­ta vas­taan mie­lel­lä­ni pää­suun­nit­te­lus­ta. Toi­min pää­suun­nit­te­li­ja­na sekä niis­sä koh­teis­sa, jois­sa vas­taan myös ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta että muis­sa pää­suun­nit­te­li­jaa vaa­ti­vis­sa kohteissa.

Pää­suun­nit­te­li­ja­na vas­taan kaik­kien pro­jek­tin suun­nit­te­lun osa-aluei­den koor­di­noin­nis­ta ja laa­dus­ta. Huo­leh­din, että kaik­ki suun­ni­tel­mat ark­ki­teh­din suun­ni­tel­mis­ta eri­kois­suun­nit­te­li­joi­den suun­ni­tel­miin ovat yhteen­so­pi­via. Raken­nus­lu­paeh­to­jen täyt­ty­mi­sen lisäk­si vas­taan sii­tä, että suun­nit­te­lun avul­la saa­vu­tet­tu koko­nais­rat­kai­su on vaa­ti­mus­ten ja toi­vei­den mukai­nen ja asia­kas voi olla suun­nit­te­luun sata­pro­sent­ti­ses­ti tyytyväinen.

  • Pää­suun­nit­te­li­ja huo­leh­tii raken­nus­hank­keen suun­ni­tel­mien riit­tä­väs­tä laa­dus­ta ja laa­juu­des­ta niin, että suun­ni­tel­mil­la voi­daan osoit­taa raken­ta­mi­sel­le ase­tet­tu­jen vaa­ti­mus­ten täyttyminen.
  • Pää­suun­nit­te­li­jan vas­tuul­la on saat­taa tar­vit­ta­vat läh­tö­tie­dot suun­nit­te­li­joi­den tie­toon ja huo­leh­tia, että ne ovat ris­ti­rii­dat­to­mia ja ajan tasalla.
  • Pää­suun­nit­te­li­ja var­mis­taa, että kai­kil­la hank­keen suun­nit­te­li­joil­la on tie­to sii­tä, mikä osuus vaa­dit­ta­vis­ta suun­ni­tel­mis­ta on hei­dän vastuullaan.
  •  Pää­suun­nit­te­li­ja huo­leh­tii eri alo­jen suun­nit­te­li­joi­den yhteis­työn jär­jes­tä­mi­ses­tä sekä sii­tä, että laa­di­tus­sa aika­tau­lus­sa on varat­tu suun­nit­te­lul­le riit­tä­väs­ti aikaa.
  • Pää­suun­nit­te­li­ja vas­taa sii­tä, että tar­vit­ta­vat suun­ni­tel­mat teh­dään ja ne ovat yhteen­so­pi­via ja ristiriidattomia.
  • Pää­suun­nit­te­li­ja osal­lis­tu aloi­tus­ko­kouk­seen sekä huo­leh­tii sii­tä että edel­ly­te­tyt suun­nit­te­lua kos­ke­vat vel­voit­teet tulee suoritetuksi.
  • Seu­raa raken­ta­mi­sen aika­na ilmi tul­lei­den seik­ko­jen vai­ku­tuk­ses­ta suunnitteluun.
  • Pää­suun­nit­te­li­ja huo­leh­tii viran­omai­sen edel­lyt­tä­mäs­tä raken­nus­työn valvonnasta.

ARKCons Oy on valintasi, kun etsit asiantuntevaa ja vastuullista pääsuunnittelijaa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Hankesuunnittelu

ARKCons Oy pal­ve­lee asiak­kai­taan myös han­ke­suun­nit­te­lus­sa, mikä­li tilo­jen luon­ne, hank­keen mit­ta­kaa­va ja kus­tan­nuk­set eivät ole vie­lä sel­vil­lä. Han­ke­suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on kon­kre­ti­soi­da han­ke, tuot­taa lisä­ar­voa sekä tukea suun­nit­te­lua ja pää­tök­sen­te­koa tar­joa­mal­la asian­tun­te­mus­ta ja koke­mus­ta vas­taa­vis­ta hankkeista. 

Konseptisuunnittelu

Uuden ilmeen luo­mi­nen tiloi­hin luo viih­ty­vyyt­tä ja erot­taa tilat muis­ta.  Uuden oman kon­sep­tin luo­mi­sen lisäk­si kon­sep­ti­suun­nit­te­lu voi olla jo ole­mas­sa ole­va kon­sep­tin toteut­ta­mis­ta kohteessa.

Vuokralaissuunnittelu

Kiin­teis­tö­jen vuo­krauk­ses­sa laa­duk­kaat ja kus­tan­nus­tie­toi­ses­ti laa­di­tut tila­suun­ni­tel­mat ovat rat­kai­se­va teki­jä yhdes­sä laa­tu­ta­so­ku­vauk­sen kans­sa. Tila­lay­out sekä tilas­sa teh­tä­vät muu­tok­set ja toteu­tuk­sen laa­tu­ta­voi­te mää­rit­te­le­vät bud­je­tin ja luki­taan vuo­kraus­vai­hees­sa. ARKCons Oy tar­jo­aa asian­tun­te­mus­ta tilo­jen reu­naeh­to­jen mää­rit­te­le­mi­ses­sä sekä laa­dim­me aineis­ton (kuten tila­lay­ou­tin, laa­tu­ta­so­ku­vauk­sen sekä tar­vit­taes­sa raken­nus­ta­pa­se­los­tuk­sen) tilo­jen vuo­kraus­ta var­ten. Osal­lis­tun myös mie­lel­lä­ni vuo­kra­lais­neu­vot­te­lui­hin, jol­loin saan käyt­tä­jän toi­veet huo­mioi­tua suun­ni­tel­mis­sa aina laa­dit­tu bud­jet­ti ja viran­omais­mää­räyk­set huo­mioon ottaen. Kun suun­nit­te­lu aloi­te­taan jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa, voi­daan mah­dol­lis­ten käyt­tä­jien toi­vei­ta ohja­ta rea­lis­ti­seen suun­taan ja pitä­mään aina kun­kin kiin­teis­tön tek­ni­set ja raken­teel­li­set mah­dol­li­suu­det mie­les­sä. Pys­tyn myös laa­ti­maan tilo­jen muu­tos­suun­ni­tel­mat sekä val­voa työn toteu­tus­ta tilo­jen val­mis­tu­mi­seen asti. 

Sisustussuunnittelu

ARKCons Oy pal­ve­lee asian­tun­te­vas­ti yri­tyk­siä myös kiin­teis­tö­jen kuten toi­mis­to- ja lii­ke­ti­lo­jen sisus­tus­suun­nit­te­lus­sa. Kiin­teis­tön sisus­tus­suun­nit­te­lul­la voi­daan tuo­da tiloil­le lisää ilmet­tä jol­loin tilat erot­tu­vat parem­min muis­ta. Käyt­tä­jä­läh­töi­ses­ti suun­ni­tel­lun, toi­mi­van ja vii­meis­tel­lyn sisus­tuk­sen avul­la voi­daan paran­taa käyt­tä­jien yleis­tä viih­ty­vyyt­tä sekä esi­mer­kik­si työ­hy­vin­voin­tia toimistotiloissa.

Arkkitehtisuunnittelun prosessi vaiheittain

Tarvekartoitus

Suun­nit­te­lu­pro­ses­si käyn­nis­tyy tar­ve­kar­toi­tuk­sel­la. Tar­ve­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään yhdes­sä tar­peet ja toi­veet, kuva­taan nyky­ti­lan­ne sekä kar­toi­te­taan uusia mah­dol­li­sia rat­kai­su­ja.  Tar­ve­kar­toi­tuk­ses­sa mää­ri­tel­lään tavoit­teet jat­ko­työs­ken­te­lyä varten.

Hankesuunnittelu

Han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ase­te­taan hank­keel­le täs­mäl­li­set laa­juut­ta, toi­mi­vuut­ta, laa­tua, kus­tan­nuk­sia, aika­tau­lua ja yllä­pi­toa kos­ke­vat tavoit­teet. Han­ke­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lyt reu­naeh­dot toi­mi­vat jat­ko­suun­nit­te­lun pohjana.

Tarvekartoitus

Suun­nit­te­lu­pro­ses­si käyn­nis­tyy tar­ve­kar­toi­tuk­sel­la. Tar­ve­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään yhdes­sä tar­peet ja toi­veet, kuva­taan nyky­ti­lan­ne sekä kar­toi­te­taan uusia mah­dol­li­sia rat­kai­su­ja.  Tar­ve­kar­toi­tuk­ses­sa mää­ri­tel­lään tavoit­teet jat­ko­työs­ken­te­lyä varten.

Hankesuunnittelu

Han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ase­te­taan hank­keel­le täs­mäl­li­set laa­juut­ta, toi­mi­vuut­ta, laa­tua, kus­tan­nuk­sia, aika­tau­lua ja yllä­pi­toa kos­ke­vat tavoit­teet. Han­ke­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lyt reu­naeh­dot toi­mi­vat jat­ko­suun­nit­te­lun pohjana.

Luonnossuunnittelu

Tar­ve­kar­toi­tuk­sen ja ase­tet­tu­jen kus­tan­nus- ja aika­tau­lu­ta­voit­tei­den poh­jal­ta laa­di­taan luon­nos­suun­ni­tel­mat. Luon­nos­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa täs­men­ne­tään tavoit­tei­ta ja laa­di­taan vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­vaih­toeh­to­ja, joi­den poh­jal­ta mää­ri­tel­lään peri­aa­te­rat­kai­su jat­ko­suun­nit­te­lua varten.

Valit­tu suun­nit­te­lu­vaih­toeh­to kehi­te­tään tämän jäl­keen toteu­tus­kel­poi­sek­si suun­ni­tel­mak­si. Täs­sä vai­hees­sa on hyvä myös esi­tel­lä suun­ni­tel­mia raken­nus­val­von­nas­sa. Ennak­ko­neu­vot­te­lun avul­la var­mis­te­taan, että suun­nit­te­lu ete­nee siten, että raken­nus­lu­van myön­tä­mi­nen on mahdollista.

Pääpiirustukset ja rakennuslupa

Hyväk­sy­tyn luon­nok­sen jäl­keen laa­di­taan Suo­men raken­nus­mää­räys­ko­koel­mas­sa mää­ri­tel­lyt pää­pii­rus­tuk­set sekä tar­vit­ta­vat lupa-asia­kir­jat, joil­la hae­taan raken­nus­lu­paa. Tar­koi­tuk­se­na on osoit­taa viran­omai­sil­le, että raken­nus täyt­tää mää­räyk­set ja on tur­val­li­nen sekä saa­da hyväk­syt­ty viran­omai­sen lupapäätös.

Luonnossuunnittelu

Tar­ve­kar­toi­tuk­sen ja ase­tet­tu­jen kus­tan­nus- ja aika­tau­lu­ta­voit­tei­den poh­jal­ta laa­di­taan luon­nos­suun­ni­tel­mat. Luon­nos­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa täs­men­ne­tään tavoit­tei­ta ja laa­di­taan vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­vaih­toeh­to­ja, joi­den poh­jal­ta mää­ri­tel­lään peri­aa­te­rat­kai­su jat­ko­suun­nit­te­lua varten.

Valit­tu suun­nit­te­lu­vaih­toeh­to kehi­te­tään tämän jäl­keen toteu­tus­kel­poi­sek­si suun­ni­tel­mak­si. Täs­sä vai­hees­sa on hyvä myös esi­tel­lä suun­ni­tel­mia raken­nus­val­von­nas­sa. Ennak­ko­neu­vot­te­lun avul­la var­mis­te­taan, että suun­nit­te­lu ete­nee siten, että raken­nus­lu­van myön­tä­mi­nen on mahdollista.

Pääpiirustukset ja rakennuslupa

Hyväk­sy­tyn luon­nok­sen jäl­keen laa­di­taan Suo­men raken­nus­mää­räys­ko­koel­mas­sa mää­ri­tel­lyt pää­pii­rus­tuk­set sekä tar­vit­ta­vat lupa-asia­kir­jat, joil­la hae­taan raken­nus­lu­paa. Tar­koi­tuk­se­na on osoit­taa viran­omai­sil­le, että raken­nus täyt­tää mää­räyk­set ja on tur­val­li­nen sekä saa­da hyväk­syt­ty viran­omai­sen lupapäätös.

Toteutussuunnittelu

Toteu­tus­suun­nit­te­lus­sa suun­ni­tel­mia kehi­te­tään raken­ta­mi­sen ja han­kin­to­jen edel­lyt­tä­mik­si suun­ni­tel­mik­si. Suun­ni­tel­mat laa­di­taan yhteis­työs­sä eri­kois­suun­nit­te­li­joi­den kans­sa, tavoit­tee­na kat­ta­va urak­ka­las­ken­ta aineisto.

Rakennusaikaiset tehtävät

Raken­ta­mi­sen aika­na tar­ken­ne­taan suun­ni­tel­mia raken­ta­mis­ta var­ten, teh­dään tar­vit­ta­vat muu­tok­set sekä laa­di­taan tar­vit­ta­vat lisä­suun­ni­tel­mat. Koko raken­nusai­ka­na val­vo­taan raken­ta­mi­sen tavoitteidenmukaisuutta.

Toteutussuunnittelu

Toteu­tus­suun­nit­te­lus­sa suun­ni­tel­mia kehi­te­tään raken­ta­mi­sen ja han­kin­to­jen edel­lyt­tä­mik­si suun­ni­tel­mik­si. Suun­ni­tel­mat laa­di­taan yhteis­työs­sä eri­kois­suun­nit­te­li­joi­den kans­sa, tavoit­tee­na kat­ta­va urak­ka­las­ken­ta aineisto.

Rakennusaikaiset tehtävät

Raken­ta­mi­sen aika­na tar­ken­ne­taan suun­ni­tel­mia raken­ta­mis­ta var­ten, teh­dään tar­vit­ta­vat muu­tok­set sekä laa­di­taan tar­vit­ta­vat lisä­suun­ni­tel­mat. Koko raken­nusai­ka­na val­vo­taan raken­ta­mi­sen tavoitteidenmukaisuutta.

Käyttöönottotehtävät

Koh­teen val­mis­tues­sa vas­taa­no­te­taan koh­de ja opas­te­taan käyt­tä­jää koh­teen käyttöönotossa.

Pääsuunnittelu

Maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain mukaan jokai­seen raken­nus­lu­paa vaa­ti­vaan raken­nus­hank­kee­seen on nimet­tä­vä pää­suun­nit­te­li­ja. Pää­suun­nit­te­li­ja­na vas­taan kaik­kien eri suun­ni­tel­mien laa­dus­ta ja yhteen­so­pi­vuu­des­ta koko pro­jek­tin ajan.

Autan myös mie­lel­lä­ni arvioi­maan urak­ka­tar­jouk­sia ja valit­se­maan hank­kee­seen sovel­tu­vaa ura­koit­si­jaa, ja olen raken­nus­hank­kees­sa muka­na aina lop­pu­kat­sel­muk­seen saakka.

Käyttöönottotehtävät

Koh­teen val­mis­tues­sa vas­taa­no­te­taan koh­de ja opas­te­taan käyt­tä­jää koh­teen käyttöönotossa.

Pääsuunnittelu

Maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain mukaan jokai­seen raken­nus­lu­paa vaa­ti­vaan raken­nus­hank­kee­seen on nimet­tä­vä pää­suun­nit­te­li­ja. Pää­suun­nit­te­li­ja­na vas­taan kaik­kien eri suun­ni­tel­mien laa­dus­ta ja yhteen­so­pi­vuu­des­ta koko pro­jek­tin ajan.

Autan myös mie­lel­lä­ni arvioi­maan urak­ka­tar­jouk­sia ja valit­se­maan hank­kee­seen sovel­tu­vaa ura­koit­si­jaa, ja olen raken­nus­hank­kees­sa muka­na aina lop­pu­kat­sel­muk­seen saakka.

Etsitkö arkkitehtiä uudis- tai korjausrakennuskohteeseen? Ota yhteyttä ja kysy lisää!